ดร.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์

            ดร.กฤษณะ  โฆษชุณหนันท์
            Mr.Krishna  Kosashunha

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ) 061-6369199  โทรสาร  025775017  Email  krishna_@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2553
2561
กศ.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ไทย
2554
2556
ศศ.ม.
การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ไทย
2548
2550
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไทย
2536
2539
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ไทย
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)……การสอนภาษาอังกฤษ……………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)…English…Language…Teaching…………………………………………………………………………………..
อันดับ 2 (ภาษาไทย)………หลักสูตรและการสอน……………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)…..Curriculum….and….Instruction………………………………………………………………………………
อันดับ 3 (ภาษาไทย)………การแปล…………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)…Translation………………………………………………………………………………………………………………..
อันดับ 4 (ภาษาไทย)….ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์…………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)…….English..for…Specific…Purposes
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2563
2564
Sinturat, T. Kosashunhanan, K. & Lekdumrongsak, P. (2021) Implementing Active Learning Strategies to Promote Students Engagement in Large English Classrooms: A case Study of RMUTT. Suthiparithat Journal.
 
2563
2564
Rungswang, A., & Kosashunhanan, K. (2021) The problem of Using Enlish Reading Strategies Perceived by Thai EFL Students: Implications for Reading Instructions. International Journal of Research in Business and Social Science, 10(4), 496-505
 
2561
2562
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์. (2564) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรจัดซื่อ. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 33(118) หน้า 121-128
 
2560
 
2561
 
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์ และ พรชิตา อุปถัมภ์. (2561) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของวิศวกรอุตสาหกรรมยานยนต์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 30(106) หน้า 143-149
 
 
2558
2559
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์. (2559) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของวิศวกรไทย: กรณีศึกษาบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร. วารสารสุทธิปริทัศน์. 30(93) หน้า 146-159