ประภาพร เล็กดำรงค์ศักดิ์

         อาจารย์ประภาพร  เล็กดำรงค์ศักดิ์
    Miss PRAPAPORN   LEKDUMRONGSAK

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร  025775017  Email. 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2536
2539
คบ
มัธยมศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประเทศไทย
2543
2546
ศศ ม
ภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 
ประเทศไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน มิถุนายน 2556ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย) ภาษาศาสตร์
            (ภาษาอังกฤษ) Linguistic
อันดับ 2 (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ) English Language
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2559
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบคำศัพท์เพื่อวัดความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนชาวไทย ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี