อาจารย์มงคลไชย เทียนสุดีนนท์

                      อาจารย์มงคลไชย เทียนสุดีนนท์
                   Mr. Mongkolchai Tiansoodeenon

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  — โทรสาร  02-5775017  Email 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2559
2561
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การสอนภาษาอังกฤษ
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2544
2551
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาฝรั่งเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ไทย
2535
2538
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 17 มิถุนายน 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)       ทฤษฎีพหุปัญญา
            (ภาษาอังกฤษ)   Multiple Intelligences Theory
อันดับ 2   (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ)   English teaching methodologies
อันดับ 3   (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
             (ภาษาอังกฤษ)  Teaching English for Specific Purposes
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
2564
Poomarin, W. & Tiansoodeenon, M. (2022). Methodologies Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers’ Comprehension Strategies, Hatyai Academic Journal, 20(1).
งบประมาณวิจัยหน้าใหม่ 2562 มทร ธัญบุรี
2563
2564
Tiansoodeenon, M. & Poomarin, W. (2022). The Use of TELL Embedded with TBLT to Improve Reading Ability in Job Advertisements and Promote English Learning in an English for Job Applications Course. Journal of Humanities Naresuan University, 17(1).
ไม่ได้ของบประมาณ มทร ธัญบุรี
2562
2564
Tiansoodeenon, M., Poomarin, W., Noble, M. T., Boonnum, N., Horungrungchai, P., & Saksamanchai, W. (2021). Transaltion Error Analysis in Instructions of Virtual Assistants on Mobile Devices. Journal of Liberal Arts, Rangsit University, 17(1).
ไม่ได้ของบประมาณ มทร ธัญบุรี
2561
2562
วันเพ็ญ ภุมรินทร์, มงคลไชย เทียนสุดีนนท์, อภิญญา วังกลับกลาง, ชนกนันท์ จินสกุล, ภานุวัฒน์ ศรีคำ, สุชญา บัญชาศักดิ์ และสถาพร วงศ์สัมฤทธิ์ (2562). English Learning Activities outsides the Class of Thai Undergraduates (Proceeding). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 30 ต.ค. – พ.ย. 2562. หน้า 109 -119.
งานวิจัยร่วมกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร. ธัญบุรี ไม่ได้ของบประมาณ