ดร.อารัมภ์ เอี่ยมละออ

                             ดร.อารัมภ์ เอี่ยมละออ
                              Mr. Aram Iamlaor

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1   อาคาร  ซอย   ถนน  ตำบลคลอหก  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  081-8108075 โทรสาร  02-5775017  Email aram_i@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2555
2561
ปริญญาเอก
ภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพันฒบริหารศาสตร์
ไทย
2549
2552
ปริญญาโท
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2545
2548
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 18 พ.ย. 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)         การแปล
            (ภาษาอังกฤษ)     translation
อันดับ 2  (ภาษาไทย)          การล่าม
            (ภาษาอังกฤษ)     interpretation
อันดับ 3  (ภาษาไทย)          สัญญะวิทยา
            (ภาษาอังกฤษ)     semiotics
อันดับ 4  (ภาษาไทย)          การวิเคราะห์วทกรรม
            (ภาษาอังกฤษ)     discourse analysis
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2552
2554
An Analysis of Translating Figurative Language by English Major Students
in Principles of Translation I and II Classes
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ