ดร.เบญจพร มีพร้อม

 ดร.เบญจพร มีพร้อม
MISS BENJAPORN MEEPROM

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494953  โทรศัพท์ (มือถือ)  0809990138 โทรสาร  02-5775017
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2563
PhD
Education
The University of Newcastle
Australia
2545
2546
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเทศไทย
2542
2545
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 7 พฤศจิกายน 2551
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)
          (ภาษาอังกฤษ)
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2564
อยู่ระหว่างดำเนินการ
The Utilisation of Online Language Assessment on Learning Management System (LMS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
วันเพ็ญ ภุมรินทร์, เบญจพร มีพร้อม, นิกร เทพทอง, สิตา สิทธิรณฤทธิ์, กุลศิริ วรกุล, ชนกนาถ จีนศรี, และจริยาภรณ์ ตาปิน. (2563). ทัศนคติในการเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารศิลปศาสตร์, 15(2), 29-42.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
Meeprom, B. (2020, 1 May 2020). Design of Digital Learning Tools for Effective Language Development in EFL Context. Paper presented at the RSU International Research Conference 2020, Pathum Thani, Thailand, 1380-1390. https://rsucon.rsu.ac.th/ proceeding/14
มหาวิทยาลัยรังสิต
2563
Meeprom, B. (2020). A study on attitude and achievement: The digital-game-based language learning by Thai EFL students. (Doctor of Philosophy), The University of Newcastle, Australia.
The University of Newcastle
2560
Meeprom, Benjaporn. (2017). The Design of English as a Foreign Language Learning through a Language-Learning Digital Game Shaped by the Social-Cultural Context of Thailand. The XVIIIth International CALL Research Conference: CALL in Context (University of California Berkeley), 7-9 July 2017, USA.
University of California Berkeley
2560
Meeprom, Benjaporn. (2017). A Design for Language Proficiency Development: A case of a language-learning digital game design and out-of-class practice in an EFL context. 2017 School of Education SSTAR Conference (the University of Newcastle), 5-6 October 2017, Australia.
The University of Newcastle
2558
Meeprom, Benjaporn. (2015). EFL Learners’ Proficiency and Autonomy Impact in Digital Game-Based Language Learning. 2015 School of Education Spring Conference (the University of Newcastle), 18 September, Australia.
The University of Newcastle