ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา

สัปดาห์ที่ 1

7.แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-๐๗)-๑
7.แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-๐๗)-๑

สัปดาห์ที่ 2

8.แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๘)
8.แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๘)

สัปดาห์ที่ 3

9.แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
9.แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ

แบบเผยแพร่โครงการ

17.แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน (สก.-๑๗)
17.แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน (สก.-๑๗)
สก14_ศหกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สก14_ศหกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สก14_สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สก14_สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สก14_สหกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
สก14_สหกิจ สาขาอุุตสาหกรรมการบริการการบิน

คู่มือสมุดบันทึกการปฏิบัติสหกิจศึกษา
สมุดบันทึกการปฏิบัติสหกิจศึกษา
สมุดบันทึกการปฏิบัติสหกิจศึกษา

สก191แบบคำร้องขอเปลี่ยนรูปแบบการฝึกเสริม

สก 15-ศศ.xlsx แบบประเมินโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

เอกสารแนบ CWIE-คำชี้แจง- นิยาม+คำจำกัดความ