การประชุมรายงานความก้าวหน้า

 

 

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 4 เดือน
ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี”
และโครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 4 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี”  และโครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการ

 

  •  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง