การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 

 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมกับ นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ รองประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ รวมถึงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีก 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนีั้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง