พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม Meeting A ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง