การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

 

 

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมกับบรรยายและชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยกว่า 40 คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง