พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

 

 

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี
ประจำปี 2562 และประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกับคณะผู้บริหาร โดยมี  ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ซึ่งมีจำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 8 ท่าน และจำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 ที่ได้ทุ่มเทพลังความรู้ ผลิตผลงานอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล หวังว่าทุกท่านจะผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยรุ่นหลังต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง