รางวัลนักวิจัย

                                                                                             

 

รางวัลนักวิจัย
ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์   
รางวัลผลงานนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 
ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) สูงสุด
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.อิศรา  ศิรมณีรัตน์
รางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย อันดับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์