ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและวิจัย

“วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี”

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและวิจัยภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เพชรรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิภัทร์ ไทรเมฆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สวนศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พิเภก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต เชาว์วิไลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วิสุทธิ์ สีนวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.พิมพิกา ทองรมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.พิมอร แก้วแดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.อัญชลี ปิยปัญญาวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สุพิศ บุญลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.หวานใจ หลำพรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วัฒนา ทนงค์แผง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวซ๊อส อักษรกิตติ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและวิจัยภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อ่อนศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุชาดา นิมมานนิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สมสุข

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สาธิน ประจันบาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ

ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ดร.ปองสุข ศรีชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ภูมิ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Dr. Raj Yadav

University of the Sunshine Coast

Dr. Heather Sharp

University of Newcastle