บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
วันที่จัด
ประจำปีงบประมาณ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร ปีที่ 2 (บึงกาสาม)”
ณ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ดร.พิมอร แก้วแดง
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 14 มิถุนายน 2562
2562
คลิกที่นี่
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1
อาจารย์ชนกนาถ
จีนศรี
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
2562
คลิกที่นี่
โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะที่ 1 (วัดปัญญาฯ) วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์สุอาสาฬห
สุวรรณเทพ
วันที่ 17 เมษายน 2562
2562
คลิกที่นี่