รางวัลนักวิจัย ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

รางวัลนักวิจัย

ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์    

รางวัลผลงานนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561  ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์