ข้อมูลศูนย์ COE

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ

หลักการและเหตุผล

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีพันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สังคม ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก จึงได้วางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาวิชาการที่มีความสนใจร่วมกันให้สามารถผนึกกำลังสร้างทีมงานวิจัยเครือข่ายการวิจัยหรือกลุ่มนักวิชาการที่เข้มแข็งจากหลายสาขาร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในเชิงรุก เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลักคณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการเพื่อให้ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารงานทางธุรการให้บริการวิชาการ พัฒนาวิชาชีพให้คำปรึกษาจัดอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และด้านนันทนาการ ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกอันส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขับเคลื่อนต่อไปอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งทำงานจริงของนักศึกษารองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  2. เพื่อใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมให้เกิดประโยชน์ในการหารายได้นำกลับมาพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการให้กับองค์กร เอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ให้มีศักยภาพตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม
  4. เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบและรองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับการรับรองประเมินวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวการจัดการการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. เป็นแหล่งจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ

 

เป้าหมาย

  1. ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ ชุมชน สังคม องค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ
  3. จำนวนวิชาที่ได้นำมาบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน ด้านศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และด้านนันทนาการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

     จุดแข็ง (Strengths)

  1. มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพการจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ด้านสาขาการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และด้านนันทนาการ

     จุดอ่อน (Weaknesses)

  • เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการไม่เพียงพอ

     โอกาส (Opportunities)

  1. ชุมชนท้องถิ่นให้โอกาส ไว้วางใจในการเข้ารับบริการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และอุตสาหกรรมการบริการ
  2. มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลสามารถออกกฎระเบียบที่อำนวยโอกาสทางการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการได้ด้วยตนเอง

     อุปสรรค (Threats)

  1. ความเข้าใจของบางชุมชน สังคม องค์กรเอกชนต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกต่อบทบาทภารกิจของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่ชัดเจน
  2. ภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง