ผศ.สุวรรณา แตงอ่อน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา แตงอ่อน
          MISS. SUWANNA THAGOON

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย   ถนน  ตำบลคลอหก  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494981  โทรศัพท์ (มือถือ) 062-5956194  โทรสาร  02-5775017  Email swtoitliw@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2530
2533
วทบ.
สันทนาการ
สันทนาการ
มศว.
ไทย
2541
2543
กศม.
พลศึกษา
พลศึกษา
มศว.
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  27 ธันวาคม 2534
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        ว่ายน้ำ
          (ภาษาอังกฤษ)    Swimming
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       นันทนาการ
          (ภาษาอังกฤษ)   Recreation
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
           (ภาษาอังกฤษ)  Recreation for Life Quality Development
อันดับ 4 (ภาษาไทย)       การจัดกิจกรรมนันทนาการ
           (ภาษาอังกฤษ)   Recreation  Activities Arrangement
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2554
2555
การใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
2557
2558
ความรู้ เจตคติ และการปฎิบัติกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
2559
2560
ศึกษาการใช้โปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
2561
2561
สภาพและปัญหาพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์