ผศ.อนงค์ รักษ์วงศ์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รักษ์วงศ์
           MISS. ANONG RUKWONG

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ      มนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494973  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-8963295  โทรสาร  02-5775017  Email  anong_r@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2538
2542
(ศศ.ม.) พลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2534
2538
(วท.บ.) พลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน …….3 ตุลาคม 2545………………………………………………………………………………………..
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
          (ภาษาอังกฤษ)     Weight Training for Health
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         กีฬาบาสเกตบอล
          (ภาษาอังกฤษ)     Basketball     sport
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         กีฬาแฮนด์บอล
           (ภาษาอังกฤษ)    Handball sport 
อันดับ 4 (ภาษาไทย)        การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมกีฬา
          (ภาษาอังกฤษ)     Coach and team supervisor
อันดับ 5 (ภาษาไทย)         สมรรถภาพทางกาย
          (ภาษาอังกฤษ)     Physical     Fitness
อันดับ 6 (ภาษาไทย)        กิจกรรมทางกาย
          (ภาษาอังกฤษ)     Physical     Activity
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2553
2555
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกสบอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2555
2557
การศึกษาสมรรถภาพทางทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2558
2560
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองสำหรับ นักศึกกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2561
2562
การสร้างแบบทดสอบทักกษะกีฬาฟุตซอล
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2561
2562
ร่วมบทความวิจัย “พฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7
ศิลปศาสตร์
2561
2562
ตำรา“การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ  (Weight Training for Health)”
ศิลปศาสตร์
2564
2564
บทความวิจัยนานาชาติ “A Construction of Futsal Skills Tests for Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand.
ศิลปศาสตร์