ผศ.ชลิต เชาว์วิไลย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต เชาว์วิไลย
             MR.CHALIT CHAOWILAI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ      มนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494973  โทรศัพท์ (มือถือ) 084-0825588  โทรสาร  02-5775017  Email Chalit_games@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2543
2546
การศึกษามหาบัณฑิต
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต
(มศว.)
ไทย
2537
2540
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วท.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต
(มศว.)
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 กรกฎาคม 2556
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ทักษะกีฬาทีมและบุคคล
          (ภาษาอังกฤษ)     Sport Skill within tern and individual
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         นันทนาการ
          (ภาษาอังกฤษ)     Recreation
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         ฝึกนักกีฬา
           (ภาษาอังกฤษ)   Sport Coaching
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2560
เครื่องยิงวอลเลย์บอลระบบแอนดอย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2562
2563
ผลของโปรแกรมการฝึกแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 บทความลงวารสารต่างประเทศ
  1. J Intana, P Khamthana, I Siramaneerat, C Chaowilai. (2019).The Effect of Physical Exercise Program in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Ratchaburi Province, Thailand, The Open Public Health Journal2019, 12.
  2. I Siramaneerat, C Chaowilai , (2020). Impact of specialized physical training programs on physical fitness in athletes, Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2020, 1-11.
บทความลงวารสารในประเทศ
  1. ชลิต เชาว์วิไลย และอิศรา ศิรมณีรัตน์ (2561) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561.
  2. อิศรา ศิรมณีรัตน์ , ชลิต เชาว์วิไลย , พนิดา ตันสิน , ปราจิต ทิตย์โอสถ , อนงค์ รักษ์วงศ์, สมคิด สวนศรี , สายฝน บูชา (2562) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562 หน้า 335-345.
  3. อิศรา ศิรมณีรัตน์ , ชลิต เชาววิไลย, พนิดา ตันสิน , ไพศาล สุขเกษม , และ อัชรัฐ ยงทวี (2563) ผลของโปรแกรมการฝึกแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความแขงแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกรีฑา, Journal of faculty of physical education Volume 23, Number 2, July-December 2020.