ผศ.พนิดา ตันสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ตันสิน
MRS.PHANIDA TUNSIN
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา   พละศึกษาและนันทนาการ  สาขาวิชา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
หมู่ที่ 1 อาคาร – ซอย.-ถนน   รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2527
2529
ครุศาสตร์บัณฑิต
พลศึกษา
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ไทย
2542
 
2545
การศึกษา
มหาบัณฑิต
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย