ผศ.ไพศาล สุขเกษม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล สุขเกษม
             MR.PAISAL SUKASAME

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494973  โทรศัพท์ (มือถือ) 094-4786222  โทรสาร  02-5775017  Email Paisalsukasame@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2531
2535
ศศ.ม.
พลศึกษา
 
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
2525
2529
วท.บ.
พลศึกษา
 
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  25 มกราคม 2543
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         สอนว่ายน้ำ
          (ภาษาอังกฤษ)    Teaching Swimming
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        ดำน้ำตื้นเบื้องต้น
          (ภาษาอังกฤษ)    Basic Skin Diving
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2559
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์