ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลาด สว่างแจ้ง
MR.CHALAD SWANGJANG
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา   พละศึกษาและนันทนาการ   สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
หมู่ที่ 1 อาคาร – ซอย.-ถนน   รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110

 

        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2541
2545
ศศ.ม.
พลศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
2531
2535
วท.บ.
พลศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 23 ม.ค. 2538

 

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • วิชาการจัดและการบริหารค่ายพักแรม
  • Organizing and managing camps
  • พลศึกษา กีฬา
  • Physical, Sports
  • นันทนาการ
  • Receation
     
   ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2559
การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารงานของอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้านการท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์
ศิลปศาสตร์