ผศ.สมคิด สวนศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สวนศรี
MR.SOMKID SUANSRI
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา   พละศึกษาและนันทนาการ  สาขาวิชา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
หมู่ที่ 1 อาคาร – ซอย.-ถนน   รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2532
2534
ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2530
2532
ครุศาสตร์
บัณฑิต
พลศึกษา
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน   พฤษภาคม 2542
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การสอนพละศึกษา
  • Physical Education Teaching