ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์

อาจารย์ยุทธพงษ์  เมษพันธุ์
YUTTHAPHONG MESPAN
หน่วยงานที่สังกัด  
        สาขา  การท่องเที่ยว    สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2551
ศศ.ม
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ม.นเรศวร
 
ไทย
2538
2541
ศศ.บ.
การจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ม.เกษมบัณฑิต
 
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน   11 กรกฎาคม 2560
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การจัดการภัตตาคาร
  • Restaurant Management
  • การตลาดงานบริการ
  • Service Maketing
  • จิตวิทยาการบริการ
  • Service Phychology