พรนภา ธนโพธิวิรัตน์

          อาจารย์พรนภา   ธนโพธิวิรัตน์
   MISS. PORNNAPA  THANAPOTIVIRAT

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การจัดการการโรงแรม ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494969  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-4886290  โทรสาร  02-5775017  Email pornnapa_t@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2549
2551
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ศศ.ม.
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไทย
2545
2549
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ศศ.บ.
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  3 มกราคม 2559
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         การจัดการงานแม่บ้าน
          (ภาษาอังกฤษ)     Housekeeping Management
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ศิลปการจัดดอกไม้ในโรงแรม
           (ภาษาอังกฤษ)    Flower Arrangement in Hotel
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น
           (ภาษาอังกฤษ)    Hospitality and tourism Industry
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
           (ภาษาอังกฤษ)    Research Methodology in Hotel and Restaurant Management   
อันดับ 5  (ภาษาไทย)        การตลาดบริการ
           (ภาษาอังกฤษ)    Service Marketi
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2556
2556
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการในธุรกิจที่พักจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มรภ.สวนสุนันทา
2559
2560
การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการบริการของบุคลากรในแผนกแม่บ้านของธุรกิจที่พักในจังหวัดระนองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
มทร.ธัญบุรี
2561
2562
ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เอการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
มทร.ธัญบุรี
2563
2563
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคประเภทขนมอบและเบเกอร์รี่ของผู้บริโภคกล่ม Gen Y และ Gen Z
มทร.ธัญบุรี
2563
2563
แนวทางการปรับตัวของธุรกิจที่พักในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด – 19
มทร.ธัญบุรี