ดร.พิมอร แก้วแดง

ดร.พิมอร แก้วแดง
MISS PIMON KAEWDANG
หน่วยงานที่สังกัด  
        สาขา  การท่องเที่ยว  สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2558
Ph.D.
Architectural Heritage Management and Tourism
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2545
2546
M.A.
Cultural Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2539
2542
ศศ.บ.
การท่องเที่ยว
สถาบันเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ไทย
 
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน  25 พฤษภาคม 2543
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  • Tourist Bchavior
  • การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  • Cultural Tourism
 
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2554
2555
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในสถานศึกษา กรณีศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโดยเอกชนกับบุคลากรของสถานศึกษา
มทร.ธัญบุรี
 
 
 
2557
2558
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรีและชัยนาท
มทร.ธัญบุรี