ผศ.มธุรา สวนศรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุรา สวนศรี
              MRS. MATURA SUANSRI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-7781032  โทรสาร  02-5775017  Email 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
 
2536
นศบ.
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ไทย
 
2548
นศม.
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ไทย
 
2555
บธบ.
การจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  8 ตุลาคม 2541
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การสื่อสาร
          (ภาษาอังกฤษ)    Communication
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        จิตวิทยาการบริการ
          (ภาษาอังกฤษ)    Service Psychology
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
           (ภาษาอังกฤษ)   Tourism Industry
อันดับ 4 (ภาษาไทย)        การประชาสัมพันธ์
           (ภาษาอังกฤษ)   Public Relatious
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
 2556
2556 *1
รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี
สถาบัณคุณวุฒิองค์การมหาชน
2557
2557 
รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานในทัศนะองผู้บริหารสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
มทร.ธัญบุรี
2557
2557
โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพ มัคกุเทศก์
มทร.ธัญบุรี
2558
2558
การวิจัยติดตามผลการจัดโครงการมัคคุเทศก็ทั่วไป (ต่างประเทศ)
มทร.ธัญบุรี
2558
2558 *2
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของตลาดบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
มทร.ธัญบุรี
2558
2559
โครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก
มทร.ธัญบุรี
2559
2560
โครงการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานในทัศนะของผู้บริหารสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
มทร.ธัญบุรี
2559
2560 *3
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลบึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
มทร.ธัญบุรี
2560
2560
โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
วช.
2562
2563
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก
มทร.ธัญบุรี
2562
2563 *4
Factors Affecting Health Tourism Promotion for the Elderly in Nakhon Nayok Province, Thailand
มทร.ธัญบุรี
 
*1 “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดปทุมธานี” ตีพิมพ์ในวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
*2 แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์บางน้ำผึ้ง  จังหวัดสมุทรปราการ ตีพิมพ์วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับที่ 31 ปีที่17 เผยแพร่ มกราคม-มิถุนายน 2559
*3 ตีพิมพ์บทความวิจัย ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่38  ฉบับที่4
      (กรกฎาคม-สิงหาคม 2562)
* 4 1ST International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills
      in the 21ST Century Research ICTEMR-2021 27TH – 28TH March 2021 / Thailand
      ตีพิมพ์บทความวิจัย ลงใน Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2021, Vol.12
      No.8 pp 2818-2824