ดร.พิมพิกา ทองรมย์

ดร.พิมพิกา ทองรมย์
MISS. PIMPIKA THONGROM
หน่วยงานที่สังกัด  
        สาขา  การท่องเที่ยว  สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2536
2540
ศศ.บ.
 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2543
2544
MA.
Tourism and Hospitality Management
Bournemouth University
UK.
2550
2556
Ph.D.
Tourism
Oxford Booker University
 
UK.
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน17 สิงหาคม 2541
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
 • Thai Art History
 • ภาษาอังกฤษสำหรับมัคกุเทศก์
 • English for Tourist Guide
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • Qualitative Researoh
 • การท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์
 • Film Tourism / Media Tounism
 • ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
 • Destination Image
 • ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2560
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ม.ราชมงคลธัญบุรี
2558
2559
เทศการดนตรีกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
ม.ราชมงคลธัญบุรี
2556
2557
โครงการวิจัยการติมตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมมัคกุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ม.ราชมงคลธัญบุรี
2557
2557
โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพ มัคกุเทศก์
สถาบันคุณวุฒิองค์การมหาชน