นงลักษณ์ ไหว้พรหม

            อาจารย์นงลักษณ์  ไหว้พรหม
      MISS NONGLAKSHANA  WAPROM

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494957-8  โทรศัพท์ (มือถือ) 061-4905552  โทรสาร  02-5775017  Email nonglakshana_w@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2539
2543
 
ปริญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2535
2539
 
ปริญญาตรี
จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   1  มิถุนายน  2544
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        จิตวิทยาและการแนะแนว
          (ภาษาอังกฤษ)    Psychology…and…Guidance
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        เทคโนโลยีการศึกษา
          (ภาษาอังกฤษ)    Educational Technology
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        การพัฒนาบุคลิกภา
           (ภาษาอังกฤษ)    Personality…Development
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2549
2550
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Study on Mental Health Conditions of Students at the Rajamangala University of Technology Thanyaburi
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2560
2562
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใช้ปรับปรุงรูปแบบการสอน:
The Study of Learning Style Preferences of Undergraduate Students for Teaching Adaption
 
 
2561
2563
การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 (ภาษาอังกฤษ) A Study of Personality of Students of Rajamangala University of Technology Thanyabur
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
2563
บทความตีพิมพ์ The Study of Learning Style Preferences of Undergraduate Students for Teaching Adaption วารสาร International Journal of Psychosocial Rehabilitation