ผศ.พรทิพย์ สว่างเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   สว่างเนตร
MRS.PHONTHIP SAWANGNET
หน่วยงานที่สังกัด
   สาขา มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2547
2549
ศศ.ม.
บรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2522
2525
ศศ.บ.
บรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 12 มกราคม 2541
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • บรรณารักษศาสตร์
  • Library Science
  • สารนิเทศ
  • Information
  • การเขียนรายงานทางวิชาการ
  • Report Writing