ผศ.สายฝน บูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา
MRS.SAIFON BUCHA
หน่วยงานที่สังกัด
   สาขา มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2526
2530
ศิลปศาสตร์
บัญฑิต
บรรณารักษ
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2539
2541
ศิลปศาสตร์
มหาบัญฑิต
บรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 13 มิถุนายน 2539
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
 • บรรณารักษศาสตร์
 • Library Scienee
 • ห้องสมุด
 • Library
 • สารนิเทศ
 • Information
 • การสืบค้นสารนิเทศ
 • Information Retrieval
 
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
 
ผลงานตีพิมพ์
 (ไม่มีรูป)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฐิมา…ฐิติภูมิเดชา
MRS.TITIMA…THITIPOOMDEJA
หน่วยงานที่สังกัด
   สาขา มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2542
2546
ศศ.ม.
บรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2536
2539
ศศ.บ.
บรรณารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน  13 สิงหาคม 2540
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
 • การสืบค้นสารนิเทศ
 • Information Retrieval
 • การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานการค้นคว้าทั่วไป
 • Search Study and Term Paper Writing
 • ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 • Library and Information for Education
 • สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 • Information and Academic Report Writing
 • การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
 • Report writing and Library Usage