นครินทร์ กลั่นบุศย์

            อาจารย์นครินทร์ กลั่นบุศย์
            MR.NAKARIN KLANBUT

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949578  โทรศัพท์ (มือถือ) 084-5007002  โทรสาร  025775017  Email ajarn.be@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2548
2552
 
ปริญญาโท
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2541
2547
 
ปริญญาตรี
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  13 กุมภาพันธ์ 2555
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        ปรัชญา
          (ภาษาอังกฤษ)    Philosophy
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        ศาสนา
           (ภาษาอังกฤษ)   religions
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        สังคมและวัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)   Society and culture
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2561
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
กำลังดำเนินการ
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ในการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี