ผศ.สมชาย ผาธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ผาธรรม
SOMCHAI PHATHAM
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา  สังคมศาสตร์    สาขาวิชา   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
       
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2535
2540
ศม.
เศรษฐศาสตร์
ม.เกริก
 
ไทย
2523
2530
ศม.
เศรษฐศาสตร์
ม.รามคำแหง
 
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน  22 มกราคม 2539
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การสอน / การวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
  • Teaching / Socio-Economic Politic and Environment Analysis