ผศ.ดร.สุพิศ บุญลาภ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพิศ บุญลาภ
               Mrs Supit Boonlab

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-9387802  โทรสาร  025775017  Email  supit_b@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2558
Doctor of Administrative Sciences (D.P.A)
Public Administration
Brawijaya University
 
Indonesia
2551
2553
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(รบ.)
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
2539
2543
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   1 สิงหาคม 2559
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)           การบริหารภาครัฐ
           (ภาษาอังกฤษ)       Public administratiion
อันดับ 2 (ภาษาไทย)            ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ
           (ภาษาอังกฤษ)       leadership for management
อันดับ 3 (ภาษาไทย)            การเมืองการปกครอง
           (ภาษาอังกฤษ)       political and government
อันดับ 4 (ภาษาไทย)            เศรษฐศาสตร์การเมือง
           (ภาษาอังกฤษ)       political economy
อันดับ 5 (ภาษาไทย)            การจัดการเชิงกลยุทธ์
           (ภาษาอังกฤษ)       Strategic management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2562
โครงการวิจัย ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2561
สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2560
2561
โครงการวิจัย การพนันออนไลน์รูปแบบใหม่บนวิถีชีวิตสังคมไทย ปี 2561
 
2559
2560
โครงการวิจัย ภาวะผู้นำรูปแบบใหม่ขององค์กรท้องถิ่นไทย ปี 2560
2561
2562
โครงการวิจัย บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2564
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2563
ผลกระทบของการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) ต่อเสถียรภาพการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2563
การพัฒนามาตรฐานการจัดการของ Ecolady หัตถกรรมสตรีรักษ์โลกเพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
2564
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี