ดร. อิศรา ศิรมณีรัตน์

ดร. อิศรา ศิรมณีรัตน์

MISS. ISSARA SIRAMANEERAT

หน่วยงานที่สังกัด

        สาขา   สังคมศาสตร์    สาขาวิชา   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1

อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110

        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ. จบปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ
2554 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2550 2552 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2547 2550 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย

วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 ตุลาคม 2560

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)

 • วิจัยประชากร
 • population research
 • ประชากรสุขภาพ
 • health population

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ. เสร็จปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/โครงการ หน่วยงาน/บริษัท
2559 2560 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2559 2560 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2559 2560 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคซิกาของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานตีพิมพ์

บทความลงวารสารต่างประเทศ

 1. J Intana, P Khamthana, I Siramaneerat, C Chaowilai. (2019).The Effect of Physical Exercise Program in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Ratchaburi Province, Thailand, The Open Public Health Journal2019, 12.
 2. P Khamthana, Y Meebunmak, I Siramaneerat (2019) Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand, The Open Public Health Journal2019, 12.
 3. I Siramaneerat. (2018). Perception of Zika Virus Infection and Its Influence on Zika Preventing Practices of Pregnant Women at the Health Promotion Center Region 5 in Thailand. Medical Journal of Indonesia, Vol. 27 No. 03 September 2018.
 4. F Agushybana, I Siramaneerat, A Nugraha, S Mungkhamanee. (2018). Desired Numbers of Children and Related Factors among Adolescents in Indonesia, the Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 9 No 5 September 2018.
 5. I Siramaneerat, F Agushybana, Y Meebunmak. (2018). Maternal Risk Factors Associated with Low Birth Weight in Indonesia. The Open Public Health Journal, 2018, Volume 11.
 6. F Agushybana, I Siramaneerat, W Raksamat, S Siriphakhamongkhon. (2017). Population Based Survey of Exclusive Breastfeeding in Indonesia, Pacific Rim Int J Nurs Res 2018; 22(1) 6-17.
 7. I Siramaneerat, F Agushybana, A Nugraha, S Mungkhamanee (2017). Knowledge, attitude, and behavior toward premarital sex among adolescents in Indonesia, Journal of Health Research. 31(6), 447-453.
 8. I Siramaneerat, Y Sawangdee. (2015). Socioeconomic-demographic factors and health-risk behaviors of the Thai population, Journal of Health Research. 29(6), 457-463.

บทความลงวารสารในประเทศ

 1. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ, วินัย สยอวรรณ, วรายุส คตวงค์, ณัฐสุดา แก้ววิเศษ, อิศรา ศิรมณีรัตน์ (2562) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562.
 2. ชลิต เชาว์วิไลย และอิศรา ศิรมณีรัตน์ (2561) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
 3. สวรรยา สิริภคมงคล, อิศรา ศิรมณีรัตน์, สำราญ สิริภคมงคล (2561) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับผู้ป่วยอื่นๆ ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก  กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์, วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
 4. พิชญ์วรา จันทร์แย้ม และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน เรื่อง การจัดระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยใน สำหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. วารสารคุรุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 5. อุทัย ทับทอง และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชารหัสทางการแพทย์ เรื่อง การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด สำหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 6. สวรรยา สิริิภคมงคล อิศรา ศิรมณีรัตน์ สำราญ สิริิภคมงคล (2561) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับ ผู้ป่วยอื่น ๆที่มารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561.
 7. Sarinthorn Mungkamanee., Wilawan Dhanawan., Siriporn Chudjuajean., Issara Siramaneerat. (2017). Experiences of full-time working mothers who exclusively breastfeed for six months. International Humanities, Social Sciences and arts. Vol 9 issue 5, 192-217.
 8. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษมาตย์, ชนวีร์ สุรชาตรี, และจักรพล บุตรคำโชติ. (2560). ปจจัยดานสวนบุคคลและปจจัยดานลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพัน องคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปที่ 19 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
 9. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์, จักรพล บุตรคำโชติ, สุวรรณี แสงมหาชัย. (2561). ปัจจัยทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12(1) เดือน มกราคม – เมษายน 2561.
 10. อิศรา ศิรมณีรัตน์, ณัฐสุภา อาจองค์, ชนวีร์ สุรชาตรี, วันนิศา รักษามาตย์. (2560). ความพึงพอใจในการใช้ บริการร้านขายยาของประชาชนในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัย นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม.
 11. Issara siramaneerat. (2015). The factors that effect on infection mortality between 1995 and 2000 in Narong , Buri Ram , Journal of Graduate Studies and Social Sciences : Uttaradit Rajabhat University. 3(2), 1-11.

 Proceeding 

 1. Farid Agushybana, Sri Winarni, Atik Mawarni, Issara siramaneerat. (2018). The role of husband support to ameliorate unmet need in family planning accessibility in Salatiga municipality of Indonesia. The 18th International conference of public health sciences. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน
 2. Issara siramaneerat, Uthai thabthong. (2017). Comparing two methods of education (multimedia instructional Material versus traditional) on medical record of students at Kanchanabhishek institute of medical and public health. International conference on research in TVET Studies 2017 (ICOR-TVET 2017). 3-5 November 2017. Thai Traditional Medicine College, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
 3. ชมลรรค กองอรรถ และอิศรา ศิรมณีรัตน์ .(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพกับ โรคเบาหวานของประชากรไทย, ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 (หน้า 122-130). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 4. อิศรา ศิรมณีรตัน์, วันนิศา รักษามาตย์ และ อินทุภา นานวน. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามมูลเหตุของการเกิดโรคของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอดด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 5. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ ยุวดี โอฬารวัตร  คมสัน  แฝงฤทธิ์ และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560) หมอพื้นบ้าน ด้านการรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต : กรณีศึกษาพระครูวิบูล คุณากร จังหวัดชัยภูมิ. ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 6. วันนิศา รักษามาตย์ ภัฑรวฎี  เขาหลัก และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ กำจัดเหาของแชมพูสมุนไพรใบยอกับแชมพูสมุนไพรใบยอผสมโป๊ยกั้กของนักเรียน โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดตรัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรงุเทพมหานคร:
 7. มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 8. รุ่งฤดี แสงเฉวต, อิศรา ศิรมณีรัตน์, นฤมล อนุ, สายฝน ตันตะโยธิน และพิชญ์วรา จันทร์แย้ม (2560) การพัฒนาสื่อ e-Learning เรื่องการเขียนคำสั่ง SQL ในการจัดทำข้อมูลสถิติทางสาธารณสุข สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกการ นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560. เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 9. สุธินา เศษคง, กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ, อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์. (2560). การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารฤๅษีดัดตนกับท่ากายบริหารมณีเวชที่มีต่อระดับความเจดบปวดกล้ามเนื้อ หลังส่วนบนของบุคลากรโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่ มิติใหม่: บริการสุขภาพปฐมภูมิไทย วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.
 10. ปรมินทร์  โคตรทอง  ศิริพงศ์ หุ่นเภตรา  เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์  และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560) การศึกษาภูมิ ปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการดูแลมารดาหลังคลอดด้านสมุนไพร จังหวัดสุรินทร์: กรณีศึกษา หมอเพียร บุตรนิต. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่: บริการสุขภาพปฐมภูมิไทย วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.