ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
          Mrs. Pattama Pasitpakakul

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-1210709  โทรสาร  02-5775017  Email pattamapsk@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2556
ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (ปร.ด.)
วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทย
2533
2536
สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา มหาบัณฑิต (สม.ม.)
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2528
2531
ศิลปศาสตร์ บัณฑิต (ศศ.บ.)
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  24 มกราคม 2538…………………….
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)        วัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)    Culture
อันดับ 2  (ภาษาไทย)        ภูมิปัญญา
           (ภาษาอังกฤษ)     Local wisdom
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         พิพิธภัณฑ์
          (ภาษาอังกฤษ)     Museum
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         กลุ่มชาติพันธุ์
          (ภาษาอังกฤษ)     Ethnic groups
อันดับ 5 (ภาษาไทย)        พิธีกรรม
          (ภาษาอังกฤษ)    Rites
ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
2563
รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก บ้านบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์    จังกวัด จันทบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2564
แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:กรณีศึกษาบทบาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด ปทุมธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2564
กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีสารทพวนเพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก