ผศ. ว่าที่ รต. หญิง ยุวดี กวาตระกูล

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต. หญิง ยุวดี  กวาตระกูล   
                                                            ACTING SUB L.T. YUVADEE KWATRAKUL

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-8931157  โทรสาร  025775017  Email kanoonyu@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2533
2538
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เศรษฐ-สังคม)
ม.เกษตรศาสตร์
 
ไทย
2529
2532
สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  23 มกราคม 2538
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)         สังคมกับสิ่งแวดล้อม
            (ภาษาอังกฤษ)     Society and Environment
อันดับ 2   (ภาษาไทย)         งานจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน        
            (ภาษาอังกฤษ)     Youth Environmental Conservation Volunteer work
อันดับ 3  (ภาษาไทย)          การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
            (ภาษาอังกฤษ)     Sustainable Tourism Management
อันดับ 4  (ภาษาไทย)          การสื่อสารกับสังคม
            (ภาษาอังกฤษ)     Communication and Society
อันดับ 5   (ภาษาไทย)         การพัฒนาชุมชน
            (ภาษาอังกฤษ)     Community Development
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2556
2557
การพัฒนารูปแบบชุมชนคาร์บอนต่ำในพื้นที่อาศัยของชาวเขาในประเทศไทย
คณะศิลปศาสตร์
2558
2559
การปรับเปลี่ยนเจตคติเชิงพฤติกรรมต่อภาวะโลกร้อนของเกษตรกรไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 : กรณีศึกษา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
งบประมาณแผ่นดิน
2559
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   วัวแดงของชุมชนพื้นที่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี
งบประมาณแผ่นดิน
2559
2560
แนวทางการอนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืนตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนกรณีศึกษา : บ้านแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
คณะศิลปศาสตร์
2560
2561
ปัจจัยจูงใจชุมชนเข้าร่วมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
งบประมาณแผ่นดิน