ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
MRS. NISALORN SINGHASENEE
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา  สังคมศาสตร์  สาขาวิชา   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์12110
       
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2531
2534
Ph.D.
Rural Development
Central Lusan State University
 
Philippines
2528
2530
วท.ม.
คุรุศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ไทย
2524
2528
คบ.
เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 22 พฤศจิกายน 2534
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การพัฒนาชนบท
  • Rural Development
  • การพัฒนาชุมชน
  • Social development
  • การวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • Social Research
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • Sufficiency Economy
  • สังคมและสิ่งแวดล้อม
  • Social and Enveroument
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำสตรี
สภาวิจัยแห่งชาติ
2546
2546
ทิศทางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำลล
สภาวิจัยแห่งชาติ
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สภาวิจัยแห่งชาติ
2557
2558
การยอมรับพลังงานทดแทนของปรชาชนชาวไทย
สภาวิจัยแห่งชาติ
2558
2559
บทบาทของสตรีต่อการมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สภาวิจัยแห่งชาติ
2560
2561
ภูมิปัญญาในการปลูกข้าวของจังหวัดปทุมธานี
อพ.สธ.