ผศ.รสสุคนธ์ สงคง

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์  สงคง
                     MRS. ROTSUKHON SONGKHONG

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)  0816528780 โทรสาร  025775017  Email. rotsukhon@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2536
2538
อม.
ภาษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2529
2532
กศ.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ไทย
2562
2562
Cert.
English, Culture and Methodology for Teaching Specialized Content Program
University of Queensland
Australia
2561
2561
Cert.
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)
University of Limerick
Ireland
 
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2560
2560
Dip.
University Pedagogy Teaching and Learning in Higher Education
University of Tempere in cooperation with Finland University
Finland
2552
2552
Cert.
Teacher’s Training Program
Christchurch Polytechnic Institute of Technology
New Zealand
วันที่เริ่มต้นทำงาน 16 กรกฎาคม 2541
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษ    
          (ภาษาอังกฤษ)   English Teaching
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
           (ภาษาอังกฤษ)   English Camp 
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       ภาษาศาสตร์    
           (ภาษาอังกฤษ)   Linguistics
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2563
2563
ฐิตาภา สินธุรัตน์, รสสุคนธ์ สงคง, บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์. (2563). ประสิทธิผลของการสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยอาจารย์ ชาวต่างประเทศสําหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18(1): 197-217.
 
2561
2561
หนังสือ โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
Triple Ed.
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2561
2561
Rotsukhon Songkhong and Lawrence Honkiss (2018). Fossilization in Early Childhood Language Acquisition
 
2560
2560
จิรัชยา บุญประสงค์ และรสสุคนธ์ สงคง (2560). การศึกษาข้อผิดพลาดที่พบในป้ายที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 
2559
2559
Rotsukhon Songkhong and Lawrence Hohkiss (2016). Autonomy and Empowerment: An English Camp Case Study Autonomy and Empowerment: An English Camp Case Study.
 
2559
2559
ฐิตาภา สินธุรัตน์ รสสุคนธ์ สงคง บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ และภารณี เผือกจิตร (2559) ประสิทธิผลของการสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยอาจารยชาวต่างประเทศสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร.ธัญบุรี
 
2557
2557
ชนกนาถ จีนศรี และรสสุคนธ์ สงคง (2557) ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มทร.ธัญบุรี