ผศ.ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
                     MS. PARICHART KLUENSUWAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  089-7828288 โทรสาร  02-5775017  Email. benjawan_r@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
 
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2538
2544
Ph.D.
TESOL
University of Leeds
สหราชอณาจักร
2534
2537
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2522
2526
ค.บ..
ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 26 พฤษภาคม 2527
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        กระบวนการและกลยุทธ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ
          (ภาษาอังกฤษ)    Processes and Strategies for English writing
อันดับ 2 (ภาษาไทย).       การออกแบบบทเรียน
           (ภาษาอังกฤษ    Material design……..
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ.
           (ภาษาอังกฤษ)   English Writing. Sku]ill
อันดับ 4 (ภาษาไทย)        การวิจัยเชิงคุณภาพ
          (ภาษาอังกฤษ)    Qualitative Approacg
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
 
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2561
2563
Design of a Training Course for Engineering Operators in Electronics Manufacturing Industry Workplaces to Serve Thailand 4.0 Policy
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2558
2559
Formulation in the Writing of English Application Letter for Elementary EFL Learners
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2664
2664
English for Tourism and Hospitality
Triple Education
2663
2663
English for Egineering: Self Study Pad]\ckage
Triple Education
2558
Presentt
English for Job Applicatuons
Triple Education
ชื่อบทความ
Kluensuwan, P., Chaisiri, T., Poomarin, W. & Rungruangsuparat, B. (2019). Need analysis of English for Engineering staff in the Electronics industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya and Pathumthani, Thailand, NIDA Journal of Language and Communication, 24(36), 64-90.
Kluensuwan, P. (2018). Introspection into the Formulation Processes of the Writing of Cover Letter Writing: An Application to English Language Teaching at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. RMUTT International Conference on Social Sciences and Service Industry on June 30, 2018. 1, 158-178.