นิกร เทพทอง

อาจารย์นิกร เทพทอง
NIKORN TEPTONG
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2545
2550
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2548
2550
บธ.บ.
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ม.รามคำแหง
ไทย
2533
2537
คบ.
การสอนภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 กรกฎาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้าน อุตสาหกรรมบริการ และการขนส่ง
  • ESP in Service Industry and Logistics