พิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล

          อาจารย์พิเชษฐ์  เลิศวรรัตติกุล
          Mr.Piched  Lertworaruttikul

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร  025775017  Email. 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2549
2551
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ไทย
2543
2547
ครุศาตร์บัณฑิต
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 กุมภาพันธ์ 2555
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
          (ภาษาอังกฤษ)   English for Advertising and Public Relations
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2563
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี