ดร.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์

ดร.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์
MISS BENJAWAN RUNGRUAGNSUPARAT
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2560
ดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ไทย
2549
2553
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
ม.มหิดล
ไทย
2542
2546
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
ม.ธรรมศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 15 พฤศจิกายน 2560
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การภาษาและวัฒนธรรม
  • Languages and Culture
  • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  • Intercultural Communication
  • การวิเคราะห์วาทกรรม
  • Discourse Analysis
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • English Teaching