ดร.ธวัชชัย ใจศิริ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย  ใจศิริ
                          TAWATCHAI…CHAISIRI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)  —–โทรสาร  025775017  Email. tawatchai_c@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2550
2554
D.Ed.
Doctor of Education (TESOL)
University of South Australia
ออสเตรเลีย
2537
2540
กศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทย
2533
2537
กศ.บ.
การประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1  มกราคม  2544
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)            การสอนภาษาอังกฤษ
          (ภาษาอังกฤษ)        TESOL
อันดับ 2 (ภาษาไทย)            การสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบอรรถฐาน
          (ภาษาอังกฤษ)        Genre-based Approach to Teaching English Writing
อันดับ 3 (ภาษาไทย)            ภาษาศาสตร์เชิงระบบ
           (ภาษาอังกฤษ)       Systemic Functional Linguistics
อันดับ 4 (ภาษาไทย)            การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
           (ภาษาอังกฤษ)       Technology in English Language Teaching

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ.

เสร็จปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน/โครงการ

หน่วยงาน/บริษัท

2560

2562

Needs Analysis of English for Engineering Staff in the Electronics Industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya and Pathum Thani, Thailand (Journal article)

NIDA Journal of Language and Communication

2560

2561

Implementing a Genre-Based Approach: Modifications on the Teaching and Learning Cycle (Proceedings paper)

Paper presented at the RMUTT International Conference on Social Sciences and Service Industry 2018

2550

2554

Teaching Writing in a Thai University Context: Considerations for Introducing a Genre-Based Approach (Doctoral thesis)

University of South Australia

2550

2553

An Investigation of the Teaching of Writing with a Specific Focus on the Concept of Genre (Journal article)

The International Journal of Learning, Common Ground Publishing LLC

2550

2553

Implementing a Genre Pedagogy to the Teaching of Writing in a University Context in Thailand (Journal article)

Language Education in Asia