ดร.วันเพ็ญ ภุมรินทร์

                              ดร.วันเพ็ญ  ภูมรินทร์
                            Ms. Wanpen Poomarin

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  098-5492979 โทรสาร  02-5775017  Email. wanpen_p@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2555
2560
ปร.ด.
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทย
2546
2548
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเทศไทย
2539
2543
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเทศไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  13  กันยายน 2560
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       การอ่านออนไลน์
          (ภาษาอังกฤษ)   online reading
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       การรับรู้ตัวเอง
           (ภาษาอังกฤษ)  self-perception
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       การวิเคราะห์ความต้องการ
           (ภาษาอังกฤษ)  needs analysis
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
2564
Poomarin, W., & Tiansoodeenon, M. (2022). Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds  to Investigate EFL Readers’ Comprehension Strategies. Hatyai Academic Journal, 20(1).
 
งบประมาณวิจัยหน้าใหม่ 2562 มทร.ธัญบุรี
2563
2564
Tiansoodeenon, M.,  &  Poomarin, W. (2022). The Use of TELL Embedded with TBLT to Improve Reading Ability in Job Advertisements and Promote English Learning in an English for Job Applications Course. Journal of Humanities Naresuan University, 17(1),   
 
ไม่ได้ของบประมาณ
มทร.ธัญบุรี
2562
2564
Tiansoodeenon, M., Poomarin, W.,  Noble, M. T., Boonnum, N., Horungruangchai, P., & Saksamanchai, W. (July – December, 2021). Translation Error Analysis in Instructions of Virtual Assistants on Mobile Devices. Journal of Liberal Arts, Rangsit University, 17(1),  
 
ไม่ได้ของบประมาณ
มทร.ธัญบุรี
2562
2563
Poomarin, W., Meeprom, B. , Teptong, N. Sittironnarit, S., Worakul, K., Chinsri, C., & Tapin, J. (2020). Impact of Learning Attitudes on Learning Behavior of Students in Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Journal of Liberal Arts, Rangsit University, 15(2), 29-42.
 
ไม่ได้ของบประมาณ
มทร.ธัญบุรี
2561
2562
Kluensuwan, P., Chaisiri, T., Poomarin, W., & Rungruangsuparat, B. (2019). Needs Analysis of English for Engineering Sta­ in the Electronics Industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya and Pathum Thani, Thailand. NIDA Journal of Language and Communication, 24(36), 64-90.
 
งบประมาณ วช 2561
2561
2562
วันเพ็ญ ภุมรินทร์, มงคลไชย เทียนสุดีนนท์, อภิญญา วังกลับกลาง, ชนกนันท์ จินสกุล, ภานุวัฒน์ ศรีคำ, สุชญา บังชาศักดิ์ และสภาพร วงศ์สัมฤทธิ์. (2562). English Learning Activities outside the Class of Thai Undergraduates (Proceeding). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562. หน้า 109-119.
 
งานวิจัยร่วมกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร.ธัญบุรี ไม่ได้ของบประมาณ