ผศ.อารี ทองฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ทองฤทธิ์
MRS. AREE THONGRIT
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา/แผนก ภาษาตะวันตก สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2522
2525
อบ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2532
2536
คม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 พฤษภาคม 2528
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • สอนหนังสือ
  • Teaching
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2534
2556
การประพฤติกรรมการรับรองเพื่อให้นักศึกษาสนใจภาษาอังกฤษ โดยการกรอกแบบสังเกต พฤติกรรมการเรียนของตนเอง
สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์
2558
2559
ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไวยากรณ์เชิงบริบทวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้หลักอิทธิบาทสี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี