ผศ.วิฑูร ตั้งพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร ตั้งพงษ์
WITOON TANGPHONG
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขา ภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2534
2536
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2527
2531
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนครราชสีมา
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 23 พฤษภาคม 2531
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • Teaching English