ผศ.บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
Mr. Bantao Permksasetwit
หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494953  โทรศัพท์ (มือถือ)  0897828677 โทรสาร  025775017  Email. p_bantao@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2538
2540
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2530
2534
วท.บ.
ศึกษาศาสตร-เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2562
2562
ประกาศนียบัตร
การสอนภาษาอังกฤษ
University of Queensland
ออสเตรเลีย
2561
2561
ประกาศนียบัตร CELTA
การสอนภาษาอังกฤษ
University of Limerick
ไอร์แลนด์
2552
2552
ประกาศนียบัตร TKT
การสอนภาษาอังกฤษ
CPIT
นิวซีแลนด์
วันที่เริ่มต้นทำงาน 15 สิงหาคม 2540
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษทั่วไป
          (ภาษาอังกฤษ) General English
อันดับ 2 (ภาษาไทย) สนทนาภาษาอังกฤษ
           (ภาษาอังกฤษ) English Conversation
อันดับ 3 (ภาษาไทย) การออกเสียงภาษาอังกฤษ
           (ภาษาอังกฤษ) English Pronunciation
อันดับ 4 (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
           (ภาษาอังกฤษ) English for Tourism
  อันดับ 5 (ภาษาไทย) การสอนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ) English Teaching
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2560
ประสิทธิผลของการสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
2558
2559
English Language Needs of Residents Neighboring RMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558
2558
หนังสือ English Phonetics ขอผลงาน ผศ.
คณะศิลปศาสตร์
2560
2560
โครงการสร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2559
2561
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับหน่อยงานฝ่ายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2559
ปัจจุบัน
ตรวจและแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษงานวิจัยหรือการศึกษาอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2552
ปัจจุบัน
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี