จิรัชยา บุญประสงค์

อาจารย์จิรัชยา บุญประสงค์
Miss Jiratchaya Boonprasong
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2549
2552
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2544
2548
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1  กรกฎาคม  2557
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • การแปล
  • Translation
 
        ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2559
การศึกษาข้อผิดพลาดที่พบในป้ายที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ