อาจารย์กุมุท พุทธานุ

                              อาจารย์กุมุท พุทธานุ
                               Kumut Putthanu

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)  —–โทรสาร  025775017  Email. kumut_p@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2531
2535
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2553
2555
ปริญญาโท
การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 10 มิถุนายน 2556
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)         การสอนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ)     English Language Teaching
อันดับ 2   (ภาษาไทย)         การแปล          
            (ภาาษาอังกฤษ)    Translaltion